Motto: „Náš pedagog děti do světa neuvádí, ale s dětmi svět tvoří.“

Jsme nezisková, mezinárodní, církevní organizace, jejímž cílem je pomáhat lidem. Dětské centrum vzniklo na základě Živnostenského oprávnění, nepodléháme síti Ministerstva školství ČR. Pro naše dětské centrum jsme získali finanční podporu z operačního programu „Zaměstnanost Evropského sociálního fondu“. Proto jsme schopni za velmi nízký poplatek provozovat služby našeho dětského centra.

Řídíme se pravidlem: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi“. Chceme nabídnout alternativu, kde rodiče, za přijatelnou cenu, budou moci nechat své děti a budou mít jistotu, že je o ně dobře postaráno.

V našem dětském centru mají děti jedinečnou možnost poznávat jiné kultury a jazyky. Naše vychovatelky mluví Česky, Rusky a Anglicky. A proto dětem z různých zemí a kultur je u nás velmi dobře. Díky lásce, kterou máme k dětem, nikdo není zanedbán a každý může rozvíjet svůj potenciál a mít možnost rozvíjet své schopnosti komunikace a tolerance. V mezikulturním prostředí děti vždy máji výhodu v tom, že začínají vnímat svět v širším kontextu.“

Výuka ruštiny a angličtiny, hudební výchova a malovaní to všechno je součásti našeho programu. Věříme že lidi se mají chovat slušně a proto již od malička chceme dětem ukázat na důležitost křesťanských etických základů.

Věřím, že náš program přinese veliké požehnaní Vám a Vašim dětem.

Popis třídy

Naše třída je věkové heterogenní, dětí od 2 do 4 let.

Činnosti všech dětí realizujeme hravou formou v dopoledním a odpoledním čase. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost, hudební dovednosti, rozumové poznatky apod. Upevňujeme zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů. Neopomíjíme další vzdělávací činnosti – pohybové, pracovní i výtvarné, matematické, apod.

Máme na zřeteli, že výchova a vzdělávání člověka jsou založeny na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu dospělých i dětí. Uvědomujeme si, že vzdělávání je prostředkem a ne cílem výchovy. Snažíme se, aby dětské centrum Plamínek v Praze byl místem, kde děti získají sociální zkušenosti a základní poznatky o životě, aby dítě na základě rozvoje svých individuálních předpokladů získalo základy klíčových a pro život důležitých kompetencí.

Vedeme děti k ohleduplnosti vůči ostatním a samozřejmě ke vzájemné pomoci. Snažíme se dětem předávat křesťanské hodnoty, učíme se toleranci vůči druhým, mít rádi druhé, i když jsou odlišní nebo handicapovaní. Vedeme děti k tomu, aby uměly samostatně řešit vzniklé problémy. Ke křesťanským hodnotám tak vedeme děti přirozeně a nenásilně. Společná modlitba před jídlem a čtení biblických příběhů je běžnou součástí našeho programu. Náboženskou výchovu považujeme za součást celkového rozvoje osobnosti dítěte.

Prioritou Dětského centra Plamínek je vytvořit bezpečné, klidné prostředí, které je založeno na pěstování dobrých vztahů, důvěře a toleranci.

Učitelé

Za děti zodpovídají kvalifikované pečující osoby.

d

Zřizovatel

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze – Církev XXI. století

Nedašovská 345/4
155 21 Praha – Zličín
IČ: 73635481
Náš účet FIO číslo: 2300951165/2010

Dětské centrum zastoupené ředitelem:
Mgr. Olegem Gricykem, DiS.

+420 774 117 031

plaminekeu@gmail.com